HUKUKİ DANIŞMANLIK

BİRLEŞMELER VE DEVRALMALAR

Müvekkillerimize – gerek hisse devri, gerekse varlık devri yoluyla olsun – şirket birleşme ve devralmalarının tüm aşamalarında hukuk danışmanlığı hizmeti sunmaktadır. Bu çerçevede sunulan hizmetler arasında özellikle aşağıdaki kalemler yer almaktadır:

 • Planlanan işlemin ana unsurlarının müzakeresi ve bunların bir niyet mektubu haline getirilmesi
 • Hedef şirketin hukuki yapısının ve ilişkilerinin bir “hukuki inceleme” çerçevesinde incelenmesi ve inceleme sonuçlarının müvekkile raporlanması
 • Hukuki inceleme ile birlikte, şirket nezdinde yürütülmüş olan (mali inceleme, vergi incelemesi, çevre hukuku incelemesi gibi) diğer incelemelerin de sonuçlarının göz önüne alınarak, işlemin çözüm ve sonuç odaklı bir şekilde yapılandırılması
 • Asli işlem dokümanlarının hazırlanması ve müzakeresi (hisse satış sözleşmesi, varlık satış sözleşmesi, hissedarlar sözleşmesi vs.)
 • İkincil işlem dokümanlarının hazırlanması ve müzakeresi (kredi sözleşmeleri, rehin sözleşmeleri, yeddi emin sözleşmeleri vs.)
 • İşlem dokümanlarının imzalanma toplantısının yürütülmesi
 • Gerekli olduğu ölçüde, işlemin hayata geçirilmesi için gerekli idari izinlerin alınması, Türk Rekabet Kurumu nezdinde izin başvurusu yapılması
 • İşlemin kapanış toplantısının yürütülmesi

ŞİRKET HUKUKU

Müvekkillerimize şirketler hukukunun tüm alanlarında danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu alanlar arasında özellikle aşağıdakiler yer almaktadır:

 • Şirket kuruluşu, şirket nev’i değişimi, şube ve irtibat bürosu açılışı
 • Şirket tasfiyesi
 • Gerek günlük yönetim gerekse imza yetkilerinin dağıtılması gibi hususlara yönelik yönetim kurulu kararlarının hazırlanması
 • Genel kurul ve ortaklar kurulu toplantıları için gerekli tüm dokümantasyonun hazırlanması ve toplantıların düzenlenmesi
 • Şirketlerin günlük ticari faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları her tür sözleşme ile ilgili sorunlar

SERMAYE PİYASASI HUKUKU

Müvekkillerimize sermaye piyasası hukukunun tüm alanlarında danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu alanlar arasında özellikle aşağıdakiler yer almaktadır:

 • Yerli ve yabancı müvekkillere Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde halka arzlar ve tahsisli satışlar gibi menkul kıymetlerin kaydileştirmesi konularında danışmanlık hizmeti sağlamak
 • Yerli ve yabancı müvekkillere kurumsal yönetim ilkeleri ve kamuyu aydınlatma ilkeleri gibi sermaye piyasası mevzuatına uyum konularında danışmanlık hizmeti sağlamak

SÖZLEŞMELER HUKUKU

Ticari hayatta ihtiyaç duyulabilecek hemen hemen tüm sözleşme tipleriyle ilgili olarak, sözleşme hazırlanması ve müzakeresinde danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu sözleşmeler arasında özellikle aşağıdakiler yer almaktadır:

 • Mal alım satımı ile ilgili sözleşmeler
 • Hizmet tedariki ile ilgili sözleşmeler
 • Kira sözleşmeleri
 • Web sayfası kullanım sözleşmeleri
 • İş sözleşmeleri
 • Lisans sözleşmeleri
 • Franchise sözleşmeleri
 • Distribütörlük sözleşmeleri
 • Acentelik sözleşmeleri
 • Gizlilik sözleşmeleri
 • Müteahhitlik sözleşmeleri
 • İşletme sözleşmeleri
 • Banka ve finans hukuku alanındaki sözleşmeler

Bu olağan sözleşmeler dışında, şirketimiz aynı zamanda her bir müvekkilin spesifik ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak sui generis tarzda sözleşmeler de hazırlamakta ve bunların müzakerelerini yürütmektedir. Geçmişte, bu tip sözleşmeler arasında “rüçhan hakkı feragat sözleşmesi” ve “medya pazarlama ve opsiyon sözleşmesi” gibi, hukuk bilgisi yanında yaratıcılık unsurunun da ön plana çıktığı sözleşmeler yer almıştır.

GAYRİMENKUL HUKUKU

Müvekkillerimize gayrimenkul hukuku alanında kapsamlı bir danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetin çerçevesi içinde aşağıdaki hususlar özellikle yer almaktadır:

 • Çeşitli gayrimenkuller (üzerinde inşaat bulunmayan araziler yanında, plaza niteliğinde gayrimenkuller ve ayrıca müstakil iş yeri ve konutlar vs.) alımı satımı için uygulanacak sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresi
 • Gayrimenkuller üzerinde ipotek ve sınırlı ayni hak tesisi
 • Gayrimenkullerin de devredileceği yatırımlarda yatırım öncesi hukuki inceleme süreçlerinin organize edilmesi ve yönetilmesi

İŞ HUKUKU

Müvekkillerimize Türkiye’deki istihdam süreçlerinde söz konusu olabilecek tüm iş hukuku sorunlarında danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu alana özellikle aşağıdaki hususlar dahildir:

 • Şirketler tarafından geniş kapsamda kullanılacak genel tip iş sözleşmelerinin hazırlanması
 • Üst derece çalışanlar ve yöneticiler ile imzalanacak özel tip iş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi
 • İş yeri tüzüğü hazırlanması
 • İş sözleşmelerinin tadili ve feshi ile ilgili hukuki danışmanlık hizmeti sunulması
 • Türkiye’de ikamet eden ve çalışan yabancılara ikamet ve çalışma izni alınması
 • İş akdinin feshine dayanan davaların takibi

DAVALAR

Müvekkillerimize Türkiye’deki ticari faaliyetlerinde veya Türkiye’de mukim kişilerle hukuki ilişkilerde söz konusu olabilecek tüm ihtilaflarda danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bunlara aşağıdaki ihtilaflar dahildir:

 • Genel anlamda hukuk davaları; bunlara, alacak davaları, hissedarlar arası ihtilaflar, işveren-işçi arası ihtilaflar ve iflas davaları özellikle dahildir
 • Spesifik alanlarda hukuk davaları; bunlara, fikri mülkiyet hukuku alanındaki ihtilaflar (örneğin marka haklarının korunması, ticari sırların korunması ve tazminat talepleri) özellikle dahildir
 • İdari davalar; bunlara, tazminat taleplerinin söz konusu olduğu tam yargı davaları ve idari işlemlerin iptaline yönelik davalar özellikle dahildir
 • Ceza davaları; özellikle de, başta mali suçlar olmak üzere, organize suçlar, bankacılık suçları, basın suçları ve internet suçları
 • Tahkim

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

Müvekkillerimize marka, telif hakkı, endüstriyel tasarım, patent, alan adı ve medya ve teknoloji hukuku kapsamındaki haklar da dahil olmak üzere, Türkiye’de söz konusu olabilecek fikri mülkiyete dair tüm konularda danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Fikri mülkiyet alanında sunulan hizmetlere aşağıdakiler dahildir:

 • Fikri mülkiyet ile ilgili hukuki konular ve davalar hakkında müvekkillere sözlü ve yazılı hukuki görüş sunulması
 • Fikri mülkiyet ile ilgili konularda mahkemeler nezdinde her türlü davanın takibi
 • Fikri mülkiyete tabi haklara dair başvuruların hazırlanması ve bu başvuruların Türk Patent Enstitüsü gibi, ilgili merciler nezdinde gerçekleştirilmesi
 • Üçüncü kişilerin fikri mülkiyete dair başvuruları ile Türk Patent Enstitüsü kararlarına karşı itiraz başvurusunda bulunulması
 • Lisans sözleşmesi, devir sözleşmesi ve fikri mülkiyete dair diğer sözleşmelerin hazırlanması
 • “.tr” uzantılı alan adlarına dair kötü niyetli tescillerin bertaraf edilmesi ve alan adlarına dair hakların gerçek hak sahiplerince geri alınması için Uyuşmazlık Çözüm Platformu nezdinde gerekli sürecin takibi